Ποιότητα

Ποιότητα για την ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρεία έχει θέσει διαδικασίες πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της. Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται από την εταιρεία, έχει ως συνέπεια τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων από αυτήν προϊόντων.

 

Η ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. διασφαλίζει τη συνεχή ικανότητα των διεργασιών της στους ακόλουθους επιχειρησιακούς τομείς δράσης:

 • Εμπορία, Παραγωγή και κατεργασία Χυτοσιδηρών Ειδικών Τεμαχίων Ύδρευσης – Άρδευσης και 
 • Χυτοσιδηρών παραδοσιακών Ιστών Φωτισμού και ειδών διακόσμησης εξωτερικών χώρων.

 

Η ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. δεσμεύεται για:

 • Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η οποία εξακριβώνεται και επιβεβαιώνεται με συνεχείς
  ελέγχους και μετρήσεις
 • Την συμμόρφωση των προϊόντων της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
  απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Η διαφύλαξη εμπιστευτικών πληροφοριών και αρχείων των πελατών, που χρησιμοποιούνται
  μόνο κατόπιν της έγκρισής τους.

 

Η ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. επιτυγχάνει τα παραπάνω μέσω:

 • Της θέσης, ανασκόπησης και επανασχεδιασμού των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας, των οποίων το πλαίσιο συνοψίζεται στα εξής:
 • Αποτελεσματική διοίκηση της διαχείρισης των έργων και συμβάσεων (project
  management)
 • Αποτελεσματική διοίκηση του προσωπικού
 • Ποιοτικά προϊόντα και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
 • Διαρκής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της
 • Συνεχής ενημέρωση και λήψη τεχνογνωσίας
 • Αποτελεσματική και σταθερή συνεργασία με προμηθευτές και υπεργολάβους
 • Υψηλό επίπεδο δεξιότητας και γνώσεων συνεργείων και επαγγελματική συμπεριφορά του
  προσωπικού.

Καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση του στόχου ποιότητας θεωρείται η ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Η ευθύνη της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση καιο έλεγχος της εφαρμογής του Σ.Δ.Π., ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας. Η επιχείρηση φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση όλων των επίπεδων λειτουργίας της εταιρείας από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση και την παρακολούθηση μετά την παράδοση, μέσω τακτικών
ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών και των επιμέρους Διαδικασιών τους.
Όλο το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας αναλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου να διαχύσει την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας στο προσωπικό ευθύνης του, να την αναλύσει και να την εξηγήσει, ώστε να το ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει για την πλήρη και σωστή εφαρμογή της.

Τα Προϊόντα μας

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΟΧΛΙΕΣ

ΠΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ PVC

ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΡΡΕΝ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ 4 ΦΛΑΝΤΖΩΝ